ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Ημερίδα Εργασίας: «Κοινοί Ανοικτοί Πόροι στην Παιδεία: Χαρτογραφώντας καλές πρακτικές»

 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, διοργανώνει ημερίδα εργασίας με θέμα «Κοινοί Ανοικτοί Πόροι στην Παιδεία: Χαρτογραφώντας καλές πρακτικές», στις 3 Μαΐου 2018, στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Σκοπός της ημερίδας είναι να καταγράψει και να αποτιμήσει συνθετικά τις καλές πρακτικές που έχουν αναδειχθεί από την δραστηριότητα φορέων και υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ που έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση ανάπτυξης Κοινών Ανοικτών Πόρων στην Παιδεία.

Ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές και αναγνωρίζοντας τη σημασία των Κοινών Ανοικτών Πόρων η ελληνική νομοθεσία θεωρεί αποστολή των ΑΕΙ της χώρας την ανάπτυξη «κοινών ανοικτών πόρων στην εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογία και τον πολιτισμό» (άρθρο 4, ν.4485/2017). Οι Κοινοί Ανοικτοί Πόροι αφορούν διδακτικό, μαθησιακό και ερευνητικό υλικό, ψηφιακό ή μη, που διατίθεται με κάποια μορφή ανοικτής αδειοδότησης. Οι Κοινοί Ανοικτοί Πόροι μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης ενώ ταυτόχρονα διευρύνουν την πρόσβαση στη γνώση με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος σε σχέση με άλλες μεθόδους. Η χρήση ανοιχτών τεχνικών προτύπων βελτιώνει την προσβασιμότητα και την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους. Η ανάπτυξη δομών ανοικτής πρόσβασης έχει στόχο να αποδώσει τη γνώση που έχει παραχθεί με δημόσια χρηματοδότηση στην κοινωνία, ως κοινό αγαθό.

Οι φορείς καλούνται να παρουσιάσουν στην ημερίδα την εμπειρία, τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούν ως προς τις υποδομές και το περιεχόμενο ή/και ως προς την έρευνα για Κοινούς Ανοικτούς Πόρους στην Παιδεία. Καλούνται επίσης να διατυπώσουν συνοπτικά προτάσεις βελτίωσης καθώς και να προσδιορίσουν τις προοπτικές περαιτέρω συνεισφοράς του φορέα τους στη διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδιασμού για Κοινούς Ανοικτούς Πόρους στην Παιδεία.

-.-

Leave a Comment