ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Η Ολλανδική προεδρία καλεί σε δράση για την ανοικτή επιστήμη

Η Ολλανδική προεδρία σε συνέχεια του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ με τίτλο «Ανοικτή επιστήμη: Από το όραμα στη δράση» στις 4 και 5 Απριλίου 2016 καλεί σε δράση για την επίτευξη δυο σημαντικών πανευρωπαϊκών στόχων έως το 2020: την παροχή ανοικτής προσβάσεως στο σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων και την υιοθέτηση μιας ριζικά νέας προσέγγισης για τη βέλτιστη επανάχρηση των επιστημονικών δεδομένων. Η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί νέα συστήματα αξιολογήσεως, την ευθυγράμμιση των πολιτικών καθώς επίσης και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Ειδικότερα, σε σχέση με το τελευταίο, η προεδρία επισημαίνει ότι η ευθυγράμμιση των πολιτικών θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα, επιτρέποντας την ανάληψη κοινών και συντονισμένων δράσεων.

OSCDC_Chemistry_OpenScience_520x292_12268077_0614MM

Η πρόσκληση περιλαμβάνει δώδεκα (12) επιμέρους δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στη μετάβαση στην ανοικτή επιστήμη. Οι δράσεις αυτές αναπτύσσονται στο πλαίσιο πέντε οριζόντιων θεματικών οι οποίες βασίζονται στη δομή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την ανοικτή επιστήμη και αναμένεται να συμβάλουν στην ταχεία εκκίνηση της πλατφόρμας πολιτικής για την ανοικτή επιστήμη. Οι θεματικές αφορούν ειδικότερα: στην άρση των εμποδίων για την ανοικτή επιστήμη, στην ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών, στην ενίσχυση και δημιουργία κινήτρων για την ανοικτή επιστήμη, στην ενσωμάτωση και περαιτέρω προώθηση των πολιτικών για την ανοικτή επιστήμη και στην ενίσχυση και ενσωμάτωση της ανοικτής επιστήμης στην επιστήμη και την κοινωνία. Οι δράσεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες μπορούν να υλοποιήσουν άμεσα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και οι λοιποί φορείς ένδοθεν του Ευρωπαϊκού επιστημονικού χώρου δράσεως.

Πηγή άρθρου: http://blog.openaccess.gr

Περισσότερες πληροφορίες: http://english.eu2016.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science/

Leave a Comment