ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Το ΕΚΤ ολοκληρώνει ένα μεγάλο έργο αναβάθμισης και επέκτασης των εθνικών υποδομών και υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ),  στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου στο οικοσύστημα της γνώσης, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού οργανισμών επιστήμης και πολιτισμού για την κοινωνία και την οικονομία. Στις βασικές αποστολές του ΕΚΤ συγκαταλέγονται η συλλογή, η συσσώρευση, η φιλοξενία, η τεκμηρίωση, η διάχυση και η μακροχρόνια διατήρηση έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου που παράγεται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα.    

Μέσω της συσσώρευσης, του εμπλουτισμού και της κεντρικής διάχυσης ψηφιακού περιεχομένου, της προώθησης κοινών προδιαγραφών για τα έργα ψηφιοποίησης και της διάθεσης υπηρεσιών σε φορείς για την οργάνωση και διάθεση ψηφιακού ανοικτού και διαλειτουργικού περιεχομένου και δεδομένων και αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, το ΕΚΤ αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διακυβέρνησης δεδομένων, συμβάλλοντας έτσι καταλυτικά στην ψηφιακοποίηση της επιστημονικής παραγωγής, στην ισότιμη διάχυση της γνώσης, στην ευρεία χρήση του πολιτιστικού και επιστημονικού αγαθού και στην ενίσχυση της έρευνας.  

Κατά την τελευταία Προγραμματική Περίοδο, οι σχετικές υπηρεσίες και υποδομές αναπτύχθηκαν περαιτέρω και επεκτάθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης” (ΕΠΣΕΤΑΚ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, και η οποία ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2023. 

Σχηματική αναπαράσταση των Υποδομών και Υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν ή αναβαθμίστηκαν στο πλαίσιο της Πράξης

Η Πράξη αναβάθμισε και επέκτεινε τις παρακάτω κεντρικές δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες:

Παράλληλα, ανέπτυξε μία σειρά από νέες υποδομές και εργαλεία:

 • Την Υποδομή Διαχείρισης Λεξιλογίων και Θησαυρών Ορολογίας Semantics.gr
 • Το Εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης για αυτόματη θεματική κατηγοριοποίησή επιστημονικών άρθρων στην πύλη OpenArchives.gr
 • Την Υποδομή Ασφαλούς Διαφύλαξης και Ψηφιακής Διατήρησης Ψηφιακών Αρχείων.

Ακολουθούν οι περιγραφές των υποδομών και υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν ή αναβαθμίστηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με τα σημαντικότερα επιτεύγματα.

Η Υποδομή Διαχείρισης Λεξιλογίων και Θησαυρών Semantics.gr

Το Semantics.gr είναι μία πρότυπη υποδομή που αναπτύχθηκε εσωτερικά από το ΕΚΤ για τη δημιουργία, επιμέλεια και διασύνδεση λεξιλογίων, θησαυρών όρων, ταξινομιών, ταξινομικών συστημάτων και καταλόγων καθιερωμένων όρων – στο εξής Λεξιλόγια – και την δημοσίευσή τους ως Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (ΑΔΔ). Εξελίσσεται και επεκτείνεται συνεχώς και αποτελεί παραδειγματική υποδομή για την δράση 9.5.2. της Ψηφιακής Βίβλου.

Το Semantics.gr έχει χρησιμοποιηθεί για την σημασιολική διαλειτουργικότητα όλων σχεδόν των υποδομών ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ ενώ τα λεξιλόγια που φιλοξενεί χρησιμοποιούνται ήδη από πλήθος φορέων για την τεκμηρίωση του ψηφιακού τους περιεχομένου. Έχουν αναπτυχθεί πάνω από 241 λεξιλόγια και κατάλογοι, 63 εκ των οποίων  έχουν ήδη δημοσιευθεί προς χρήση και επανάχρηση. Περιλαμβάνουν περισσότερους από 100.000 σημασιολογικούς πόρους όλων των τύπων, όπως  80.000 φυσικά πρόσωπα, 9.000 θεματικές, 13.000 τοποθεσίες, 4.000 οργανισμούς και 93 ιστορικές περιόδους.

Ο Εθνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr

Το SearchCulture.gr είναι η δημόσια ψηφιακή πύλη που παρέχει κεντρική πρόσβαση σε 810.00 ψηφιακά τεκμήρια από 83 φορείς (με τους οποίους το ΕΚΤ έχει ενεργά πλαίσια συνεργασίας). Ως διαπιστευμένος Εθνικός Συσσωρευτής για την Europeana, έχει την ευθύνη του εμπλουτισμού της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με Ελληνικό περιεχόμενο (570.000 τεκμήρια έχουν ήδη διατεθεί), σε απόλυτη συμφωνία με την σχετική δράση της Ψηφιακής Βίβλου (Έργο 9.5.2.).

Την τελευταία τετραετία, αυξήθηκε το περιεχόμενο κατά 68%: 337.000 νέα τεκμήρια (17 νέες συλλογές), 200.000 νέα τεκμήρια στη Europeana.

Επιπλέον, χάρη σε state-of-the-art τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού και αναπαράστασης γνώσης σε συνδυασμό με εκτενή επιστημονική ψηφιακή επιμέλεια, το SearchCulture.gr διεύρυνε τους τρόπους ανακάλυψης του ελληνικού πολιτισμού με τις πλέον προηγμένες δυνατότητες συνδυαστικής αναζήτησης και πλοήγησης στα τεκμήρια που φιλοξενεί. Την τελευταία τετραετία, αναπτύχθηκαν 3 νέοι δίοδοι πρόσβασης στα τεκμήρια: 

 • Αναπτύχθηκε η λειτουργικότητα των Θεματικών Εκθέσεων. Δημιουργήθηκαν μέχρι στιγμής 48 θεματικές εκθέσεις από το ΕΚΤ, δίγλωσσες, σε ελληνικά και αγγλικά, για πληθώρα θεμάτων. 
 • Εφαρμόστηκε εντοπισμός και αποσαφήνιση ονομάτων δημιουργών και αναφερόμενων προσώπων στα μεταδεδομένα όλων των τεκμηρίων και η αντιστοίχισή τους σε Κατάλογο Προσώπων Ιστορίας και Πολιτισμού (10.000 πρόσωπα) που ανέπτυξε το ΕΚΤ στην υποδομή Semantics.gr.  Το αποτέλεσμα για τον τελικό χρήστη είναι η δυνατότητα στοχευμένης αναζήτησης και πλοήγησης με βάση τα πρόσωπα 
 • Εφαρμόστηκε εντοπισμός και αποσαφήνιση  τοπωνυμιών και η αντιστοίχισή τους σε Λεξιλόγιο Τόπων που ανέπτυξε το ΕΚΤ (12.000 τόποι) στην υποδομή Semantics.gr με αποτέλεσμα για τον τελικό χρήστη η δυνατότητα  αναζήτηση τεκμηρίων με βάση τους τόπους και πλοήγησης σε διαδραστικό χάρτη

Τέλος, το SearchCulture.gr συνέβαλε καταλυτικά στην καθιέρωση κοινών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, ανοικτότητας και ποιότητας τεκμηρίωσης και ψηφιακών αρχείων στα έργα ψηφιοποίησης που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. Κατά την τελευταία τετραετία, το ΕΚΤ εξέδωσε νέες επικαιροποιημένες προδιαγραφές. 5 τρέχουσες Προσκλήσεις Ψηφιοποίησης Πολιτισμού (03_ΕΠΑνΕΚ , 7_ΕΠΑνΕΚ , 05_ΕΠΑΝΕΚ και 09 της ΕΥΔ του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός και η  118  της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) συνολικού προϋπολογισμού 125.840.381 €  ορίζουν την υιοθέτηση των προδιαγραφών του ΕΚΤ και τη διάθεση των παραγόμενων συλλογών για ένταξη στο SearchCulture.gr (και μέσω αυτού στη Europeana) ως υποχρεωτικούς όρους. Οι συλλογές θα αρχίσουν να διατίθενται στο ΕΚΤ από τις αρχές του 2024 (50 πλαίσια συνεργασίας έχουν ήδη υπογραφεί, όπως ορίζεται στις προσκλήσεις).  Το ΕΚΤ υποστηρίζει τους φορείς στην υιοθέτηση των προδιαγραφών και στη διαδικτυακή δημοσίευση των συλλογών τους συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του πολιτιστικού τομέα. Τα τελευταία 4 χρόνια το ΕΚΤ διοργάνωσε 12 διαδικτυακά σεμινάρια τα οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 4.000 συμμετέχοντες.

Εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης για αυτόματη θεματική κατηγοριοποίηση άρθρων

Το ΕΚΤ ολοκλήρωσε την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης για την αυτόματη κατηγοριοποίηση επιστημονικών άρθρων και τεκμηρίων σε επιστημονικά πεδία. Το εργαλείο αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, όπως Μηχανικής/Βαθιάς Μάθησης, και θα συμβάλει καταλυτικά στην βελτίωση της ποιότητας ή την υποστήριξη της διαδικασίας της τεκμηρίωσης επιστημονικών πόρων.

Το διάστημα αυτό ολοκληρώνεται η εφαρμογή του εργαλείου στο OpenArchives.gr του ΕΚΤ, της μεγαλύτερης ανοικτής διαδικτυακής πύλης αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης. Στόχος είναι η αυτόματη ταξινόμηση του συνόλου των τεκμηρίων που φιλοξενεί η πύλη – σήμερα περισσότερα 932.000 από 76 φορείς –  στα Επιστημονικά Πεδία του ΕΚΤ. Η εφαρμογή θα ανοίξει νέες διόδους αναζήτησης και πλοήγησης για τους τελικούς χρήστες της διαδικτυακής πύλης.

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το ΕΚΤ. Συγκεντρώνει σε ψηφιακή μορφή τις διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στα ελληνικά πανεπιστήμια ή από Έλληνες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού που αναγνωρίστηκαν από τον ΔΟΑΤΑΠ. Σήμερα διατίθενται ανοικτά πάνω από 51.000 διατριβές μέσα από την διαδικτυακή πύλη. Η ένταξη στο αρχείο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του τίτλου του διδάκτορα, ενώ με τον πρόσφατο Ν. 4765 ΦΕΚ Α’ 6/15.1.2021 η ταξινόμηση μιας διατριβής στα επιστημονικά πεδία του ΕΑΔΔ αποτελεί κριτήριο συνάφειας με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Στο πλαίσιο της Πράξης, κατά την τελευταία τετραετία ψηφιοποιήθηκε πλήρως η συγκρότησή του ΕΑΔΔ, με ηλεκτρονική κατάθεση των διατριβών. Το ΕΚΤ ανασχεδίασε την υποδομή, ενεργώντας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού διαδικασιών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, υποστηρίχθηκε μία νέα ροή ένταξης διατριβών, ώστε να εντάσσονται πλέον και διατριβές από Έλληνες Διδάκτορες που εκπόνησαν την διατριβή τους στο εξωτερικό (με προϋπόθεση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ). Ολοκληρώθηκε επίσης η διασύνδεση του ΕΑΔΔ με την υποδομή Semantics.gr. Οι διδάκτορες τροφοδοτούν τον Ενιαίο Κατάλογο Συγγραφέων Επιστημονικών Πόρων και οι διατριβές τους διασυνδέονται με άλλα άρθρα που έγραψαν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της χώρας που εκδίδονται ή ευρετηριάζονται σε άλλες υποδομές του ΕΚΤ.

Η εθνική πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων ΕΚΤ ePublishing

Το ΕΚΤ λειτουργεί και αναπτύσσει το ePublishing, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα της χώρας για την ηλεκτρονική έκδοση επιστημονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και μονογραφιών. Στην πλατφόρμα εκδίδονται σήμερα 88 επιστημονικά περιοδικά με 24.700 άρθρα, 18 σειρές πρακτικών συνεδρίων με 4.615 άρθρα, καθώς και 52 βιβλία από 15 εκδοτικούς οίκους. Όλα τα άρθρα δημοσιεύονται ως Ανοικτά Δεδομένα για την ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό. Υπάρχουν 116 ενεργά πλαίσια συνεργασίας με 65 φορείς/εκδότες.

Κατά τη τριετία 2020-2023, μέσω των παρεχόμενων από το ΕΚΤ εκδοτικών υπηρεσιών, εκδόθηκαν 44 νέα περιοδικά, και αναρτήθηκαν 13 νέες σειρές πρακτικών συνεδρίων και 34 νέα βιβλία.  

Επιπλέον, η πλατφόρμα αναβαθμίστηκε τεχνολογικά και επεκτάθηκε με νέες λειτουργικότητες. Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση και μοναδικοποίηση όλων των συγγραφέων των άρθρων που φιλοξενούνται στο ePublishing και η αντιστοίχισή τους στον ενιαίο, αποδιπλοποιημένο Κατάλογο Συγγραφέων Επιστημονικών Πόρων που αναπτύσσει το ΕΚΤ στην υποδομή Semantics.gr, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους διδάκτορες από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών. Το διάστημα αυτό, ολοκληρώνεται η επέκταση την πλατφόρμας ώστε οι τελικοί χρήστες να μπορούν να αναζητούν άρθρα με βάση την μονοσήμαντη επιλογή ενός συγγραφέα και όχι απλώς με την πληκτρολόγηση του ονόματός του ενώ αναπτύχθηκε και ενιαίο ευρετήριο συγγραφέων.

Το Ευρετήριο Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ)

Στο Ευρετήριο ΑΚΕ συλλέγεται, τεκμηριώνεται, διατηρείται και παρέχεται πρόσβαση σε έγκριτες ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Eυρετηριάζονται επιστημονικά περιοδικά και άρθρα από την επιστημονική περιοχή των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, ενώ παράλληλα, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν, εξασφαλίζεται πρόσβαση στο πλήρες κείμενο.

Σήμερα συγκεντρώνει μεταδεδομένα από 33.000 άρθρα από 80 περιοδικά που εκδίδονται στις ΑΚΕ. Στο πλαίσιο του έργου το Ευρετήριο ΑΚΕ μεταφέρθηκε στην υποδομή του ePublishing, ενώ οι συγγραφείς των άρθρων ταυτοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν στον Κατάλογο Συγγραφέων Επιστημονικών Πόρων.

Η Υποδομή Αποθετηρίων του  ΕΚΤ

Η Υπηρεσία Αποθετηρίων του ΕΚΤ απευθύνεται σε ένα διευρυμένο φάσμα φορέων παρέχοντας έτοιμες υποδομές αποθετηρίων για να οργανώσουν, τεκμηριώσουν και να δημοσιεύσουν ως Ανοικτά Δεδομένα το περιεχόμενό τους. Το ΕΚΤ έχει αναπτύξει περισσότερα από 30 αποθετήρια για 25 φορείς περιεχομένου (όπως με την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αποθετήριο Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κ.ά.), παρέχοντας  περισσότερα από 142.000 τεκμήρια ως ανοικτά δεδομένα.

Στο πλαίσιο της Πράξης το ΕΚΤ αναβάθμισε την υποδομή και ανέπτυξε το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΚΤ Αριάδνη την  υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου που παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση στο υλικό που παράγεται από τις δράσεις και τις υπηρεσίες του ΕΚΤ. Οι χρήστες θα βρουν συγκεντρωμένο το σύνολο του περιεχομένου και των δεδομένων που παράγει ο οργανισμός – πάνω από 3.350 τεκμήρια – όπως εκδόσεις (μελέτες, εκθέσεις δραστηριοτήτων, στατιστικές μελέτες, κείμενα εργασίας, κ.λπ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια, οπτικοακουστικό υλικό από εκδηλώσεις του ΕΚΤ , βίντεο και παρουσιάσεις, κ.ά.

Υποδομή Ασφαλούς Διαφύλαξης και Ψηφιακής Διατήρησης Ψηφιακών Αρχείων

Το ΕΚΤ ολοκληρώνει την ανάπτυξη της Υποδομής Ασφαλούς Διαφύλαξης και Ψηφιακής Διατήρησης Ψηφιακών Αρχείων (Digital Asset Management – DAM)  και σύντομα θα λειτουργεί στο Public Cloud της ΓΓΠΣ του Υπουργείου (εγκεκριμένο αίτημα). Το ΕΚΤ θα αξιοποιήσει την υποδομή ώστε παράλληλα με την ένταξη στο SearchCulture.gr, να αποθηκεύσει τα ψηφιακά αρχεία διαδικτυακής χρήσης που θα παραχθούν από τα έργα ψηφιοποίησης διασφαλίζοντας σε συνεργασία με την ΓΓΠΣ την προσβασιμότητά τους και συμβάλλοντας έτσι στην βιωσιμότητα των δημοσίων επενδύσεων στη ψηφιοποίηση.

H υποδομή νέφους ως υπηρεσία για τη διαχείριση καταλόγου και λειτουργιών Βιβλιοθηκών openABEKT

Το ΕΚΤ λειτουργεί και αναπτύσσει  την υποδομή openABEKT μία πρότυπη πλατφόρμα διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης. Παρέχεται ως ολοκληρωμένη Υπηρεσία, διαδικτυακά, με το μοντέλο παροχής υπηρεσιών Software as a Service (SaaS), από τις Υποδομές Νέφους του ΕΚΤ. Η υποδομή αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ με εσωτερική τεχνογνωσία.

Η υπηρεσία παρέχεται σε περισσότερες από 177 Βιβλιοθήκες της χώρας με τις οποίες διατηρεί ενεργές συμβάσεις για την διάθεση της υπηρεσίας. Περισσότεροι από 235 κατάλογοι βιβλιοθηκών διατίθενται σήμερα ανοικτοί στο διαδίκτυο ενώ παρέχεται και δυνατότητα ενιαίας αναζήτησης και πρόσβασης σε αυτούς τους καταλόγους από την κεντρική υποδομή του openABEKT στη διεύθυνση https://catalogue.openabekt.gr. Πρόκειται για περισσότερες από 3.620.000 βιβλιογραφικές εγγραφές με 4.967.000 αντίτυπα και τεύχη, που πέρα από τον χρήστη του διαδικτύου εξυπηρετούνται μέσω του openABEKT 533.000 μέλη των βιβλιοθηκών με 2.699.000 δανεισμούς και κρατήσεις υλικού μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο της Πράξης, το ΕΚΤ αναβάθμισε τον υποσύστημα του Καταλόγου εμπλουτίζοντάς το με νέες λειτουργικότητες ενώ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ),  ανασχεδίασε πλήρως το υποσύστημα “Ροές & λειτουργίες” που υποστηρίζει τη  διαχείριση μελών, αντιτύπων και συναλλαγών – ήδη ολοκληρώθηκε η πιλοτική μετάβαση των πρώτων Βιβλιοθηκών στη νέα υποδομή.

Οφέλη για τον πολίτη και το οικοσύστημα επιστήμης και πολιτισμού

Συνοψίζοντας, τα οφέλη για τον πολίτη και το οικοσύστημα επιστήμης και πολιτισμού είναι πολλά:

 • Πάνω από 800.000 τεκμήρια πολιτισμού για χρήση στην εκπαίδευση, την έρευνα και τις δημιουργικές βιομηχανίες (μέσω διάθεσης με API)
 • Πάνω από 500.000 τεκμήρια Ελληνικού πολιτισμού στην Europeana για την ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας και της διεθνούς απήχησης του ελληνισμού
 • Περισσότερες από 3.620.000 βιβλιογραφικές εγγραφές με 4.967.000 αντίτυπα και τεύχη, για τους διαδικτυακούς χρήστες και υποστήριξη για 533.000 μέλη των βιβλιοθηκών με 2.699.000 δανεισμούς και κρατήσεις υλικού μέχρι σήμερα μέσω του OpenABEKT.
 • Για την επιστημονική κοινότητα, 72 επιστημονικά περιοδικά με 20.129 άρθρα, 18 σειρές πρακτικών συνεδρίων με 4.684 άρθρα, καθώς και 53 βιβλία από 15 εκδοτικούς οίκους.
 • Πάνω από 50.000 διατριβές τις οποίες αξιοποιούν πάνω από 160.000 εγγεγραμμένοι χρήστες 
 • Πάνω από 100.000 σημασιολογικοί πόροι όλων των τύπων, όπως  80.000 φυσικά πρόσωπα, 9.000 θεματικές, 13.000 τοποθεσίες, 4.000 οργανισμούς και 93 ιστορικές περιόδους, για χρήση από την έρευνα, την καινοτομία, νέες σημασιολογικές υπηρεσίες, τουριστική αξιοποίηση κοκ
 • Περισσότεροι από 4.000 συμμετέχοντες στα διαδικτυακά σεμινάρια για τις υποδομές περιεχομένου του ΕΚΤ, με το πιο πρόσφατο να έχει 1.200 εκπαιδευτικούς.
 • Συνεργασία με περισσότερους από 530 φορείς του οικοσυστήματος επιστήμης και πολιτισμού της χώρας.
 • Διαδικτυακοί επισκέπτες για το έτος 2023:
  • 340.000 για το SearchCulture.gr
  • 1.566.997 για το ePublishing@EKT
  • 1.200.000 για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Με την ολοκλήρωση του έργου, υλοποιούνται οι στόχοι για τη φιλική διάχυση της γνώσης και την αξιοποίηση και επανάχρηση του ψηφιακού περιεχομένου που παράγεται στη χώρα, στην επιστήμη, την έρευνα, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, σε μια εποχή που το έγκριτο περιεχόμενο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή γλωσσικών τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μάθετε Περισσότερα

Πηγή άρθρου: https://www.ekt.gr/el/news/29870

Leave a Comment